Teksten Religieus

SLAAPLIED

 

'k Zie dat je groter wordt,

al merk jij dat bijna niet,

'k hoop dat je nu te dromen ligt

en niet van mijn stem verschiet.

Jouw wereld is nog stil,

jouw wensen nog zo pril, je weet nog niet

dat papa's ook nog dromen,

dat er nog meer moet komen al gebeurt dat niet.

Dus slaap maar kind, slaap maar zacht,

met Janneke maan die naar je lacht.

Jouw knuffeldier wat dichterbij,

droom maar lekker, droom van mij.

 

 

 

IK HONGERIG WAS

 

Ik was hongerig en jij gaf mij te eten,

toen ik dorst had bood je mij je beker aan.

 

En wat je ooit gedaan hebt, aan de minste van mijn broeders

zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan.

 

toen ik koud was gaf je mij je eigen kleren,

ik was een vreemdeling, jij liet mij binnengaan.

 

Toen ik ziek was, ben jij mij komen helpen

ik was gevangen en jij ging niet bij mij vandaan.

 

 

 

KOM LEG JE HAND

 

KOM LEG JE HAND IN MIJN HAND

KOM LEG JE HAND IN MIJN HAND.

 

Ik blijf bij je staan, ik ga niet voorbij,

ik wil je echt vragen schuif mee in de rij.

En tel je al tot honderd of gaat het maar tot tien,

dat speelt heus geen rol, 'k ben blij je hier te zien.

 

Ik heb een goede vriend, Jezus is zijn naam.

Wat Hij te zeggen heeft, gaat ons allen aan.

eens droomde Hij de wereld voor ieder mens gelijk,

maak zij z'n droom tot waarheid,

zo bouw je aan Gods rijk.

 

Een brood om te breken, een beker met wijn,

je hand in mijn hand zal een teken zijn.

Zo blijf ik vertrouwen, kan ik verder gaan,

wijl God zachtjes fluistert : ik blijf naast je staan.

 

 

EEN LIED ROND DE TAFEL

 

Een lied rond de tafel met wijn in overvloed.

Een lied rond de tafel met brood dat leven doet.

Daarvan wil ik zingen een liedje keer op keer,

want ik deel er de dingen en alles smaakt naar meer.

 

Een lied rond de tafel van Jezus in de zaal.

Een lied rond de tafel van 't laatste avondmaal.

Daarvan wil ik zingen een liedje o zo graag,

want ik deel er de dingen en dat heeft hij gevraagd.

 

Een lied rond de tafel van onze wereld groot.

Een lied rond de tafel van iedereen wil brood.

Daarvan wil ik zingen een liedje keer op keer,

want ik deel er de dingen  en daar is Jezus weer.

 

 

 

ZIJN VERHAAL

 

Op de avond juist voor zijn dood

riep hij zijn vrienden saam

En hij schonk hen als afscheidsmaal

zichzelf in wijn en brood.

 

Brood en wijn zal teken zijn

van Gods verbond met ieder mens

Brood en wijn bieden wij aan,

teken van trouw uw laatste wens,

brood en wijn, ( neem het aan )

 

Eeuwen later opnieuw bijeen

eten wij in uw naam.

In dit teken van wijn en brood

leeft Gij in ons voort.

 

 

 

KAARSENPROCESSIE

 

Als je naar voren gaat en alle kaarsjes branden

en je draagt brood en wijn en bloemen in je handen...

 

Dan is het feest, dan is het blij

dan vliegen alle vogels vrij.

Dan is het feest, dan is het blij,

dan worden alle mensen vrij.

 

Als je naar voren gaat en alle mensen zingen

en je hebt overal een blij gevoel van binnen...

 

Als je naar voren gaat dan zal de Herder komen

geef Hem dan uit je hand wat je hebt meegenomen...

 

NEEM ONZE GAVEN

 

Met de priester vragen wij, neem dit brood dat wij U geven

neem ook deze kelk met wijn, spijs en drank om van te leven.

 

Voor U, vader, is ons spel, als ons leren en ons bidden.

Breng in brood en in de wijn ,Uw zoon Jezus in ons midden.

 

Vader door het heilig brood, dat straks Jezus ons gaat geven.

zullen wij ook met elkaar, meer in liefde kunnen leven.

 

 

 

KOM ERBIJ

 

He, kom je erbij

samen in de grote kring

Daar zie je geen ontgoocheling

Daar lach je blij

met jouw en mij,

He zeg kom erbij

 

Waar je ook gaat, zie je een vriend om je heen

Iedereen lacht, er is geen geween

Niemand is hier ooit alleen

want is er zo een dan zing je, dan zing je ...

 

Laatst kwam er bij ons een fijn heertje aan

Hij had zijn jas slecht dicht gedaan.

Hij had te lang in de kou gestaan

Je ziet het en dan zing, dan zing je ...

 

De wereld is vol met mensen als wij

Niet iedereen lacht,niet iedereen is vrij

Het moet toch anders kunnen zijn

Want ben je vrij dan zing je, dan zing je ...

 

 

 

 

 

HEILIG IS UW NAAM

 

Jezus Christus, ik aanbid U

Heilig is Uw naam

Jezus Christus, ik aanbid U

Heilig is Uw naam.

 

Heilig is Uw naam

Heilig is Uw naam

Heilig, Heilig

Heilig is Uw naam.

 

Jezus Christus, ik verwacht U

Vul mij met Uw Geest

Jezus Christus, ik verwacht U

Vul mij met Uw Geest

 

Vul mij met Uw Geest

Vul mij met Uw Geest

Vul mij, vul mij

Vul mij met Uw Geest.

 

 

HOSANNA

 

Hosanna in de hoogste hemelen

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer (.. X)

Hosanna, hosanna

Glorie voor Davids' zoon.

 

 

 

 

ONZE VADER  (Corry)

 

Onze Vader , boven in de hemel

Geheiligd worde uw naam

Uw rijk komen, Uw wil zal geschieden

In de hemel en ook op aarde.

 

Geef ons dagelijks brood ,nu en morgen

en vergeef ons al onze schuld.

Zoals wij ook vergeven aan die schuldig zijn

O Heer, leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van al het kwade

Want U heeft het rijk en de kracht

in de eeuwen der eeuwigheid.

 

Onze Vader, boven in de hemel

Geheiligd worde Uw naam

Uw rijk kome, Uw wil zal geschieden

In de hemel en ook op aarde.

 

 

 

 

ONZE VADER (Elly en Rikkert)

 

Onze Vader , die in de hemelen zijt

Uw naam worde geheiligd

Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

 

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij aan anderen vergeven

en leidt ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze.

 

Want van U, is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

Tot in eeuwigheid, in eeuwigheid.  Amen.

 

 

 

 

 

 

ZOALS KLEI

 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,

zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,

zo maak ik jou een vat tot mijn eer.

 

Kneed mij, Here god,

ook als het soms wel eens pijn doet.

Kneed mij, Here God,

U weet precies hoe ik zijn moet.

 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,

zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,

zo maak ik jou een vat tot mijn eer.

 

Kneed mij, Here God,

'k wil mij opnieuw aan U geven.

Kneed mij, Here God,

U maakt iets moois van mijn leven.

 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,

zo ben ik in Uw handen, o Heer.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,

zo maakt U mij een vat tot Uw eer,

zo maakt U mij een vat tot Uw eer.

 

 

ALS JE BIDT

 

Als je bidt zal hij je geven

als je klopt aan de deur

zal hij opendoen.

Als je zoekt dan zul je't vinden, halleluia.

Halleluia, halleluia, halleluia.

 

Als je de vader vraagt om een brood,

geeft hij je zeker nooit een steen.

Al je gebeden, klein of groot,

heus hij vergeet er niet één.

 

Als je mijn vader iets wilt vragen,

vraag in mijn naam

ik zal het doen.

Ik ben met je alle dagen,

ik ben dezelfde als toen.

 

 

MAAK ME STIL

 

Stil stil stil, maak me stil vanbinnen

Stil stil stil, ik wil opnieuw beginnen

Daarom kom ik nu en ik wacht op u

Dat is alles wat ik wil, maak me stil

LIEFDE IS BLIJ ZIJN

 

Liefde is blij zijn, een arm om je heen.

Liefde is lachen, is nooit meer alleen.

Liefde is luist'ren, de woorden gaan door.

Liefde is fluist'ren, heel zacht in je oor.

 

Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand.

Liefde is hopen, is gaan langs het strand.

Liefde is amen, is wolk en wind.

Liefde is samen, is spelen als kind.

 

Liefde is zingen, is wit en is groen.

Liefde is zacht, is een kus in 't plantsoen.

Liefde is leven, je ademt weer op.

Liefde is geven, is leven met God.

 

 

 

 

VERTEL ME EENS HEER JEZUS

 

Vertel me eens Heer Jezus :

toen U op aarde was,

waarom geloofde niemand toen

dat U de Koning was ?

 

Ze wilden graag een koning

met rijkdom, pracht en praal.

Maar ik kwam als een dienaar,

het armst van allemaal.

Ja ik werd arm om jullie rijk te maken.

 

Vertel me eens Heer Jezus :

U bent aan 't kruis gegaan.

Waarom hebben de mensen

U toen zo'n pijn gedaan ?

 

Ik wou hun zonden dragen,

ik wou de pijn doorstaan,

voor alle stoute dingen,

die jij ook hebt gedaan.

Ja ik werd ziek om jullie te genezen.

 

Dank U wel Heer Jezus,

dat u het deed voor mij.

'k Wil altijd bij U blijven,

U maakt mijn hart zo blij.

 

Dus laat ons samen spelen

in 't hemels koninkrijk.

Wat God ons heeft gegeven,

dat maakt ons leven rijk.

Wat God ons heeft gegeven,

dat maakt ons leven rijk.

LAUDATO SI

 

Laudato si, o mio signore

laudato si, o mio signore

laudato si, o mio signore

laudato si, o mio signore.

 

Wij danken U voor de schepping,

voor de zon en voor de maan,

voor de sterren aan de hemel,

voor het licht en voor de duisternis.

 

Wij danken u voor de aarde,

die ons voedt en onderhoudt,

voor de velden, wouden en weiden,

voor de wereldwijde oceanen.

 

Wij bidden voor wie sterven

en voor hen die nu lijden,

voor de mensen die vergeven,

voor allen die hier met ons leven.

 

Dank U voor de zin van 't leven,

voor het lied dat Gij hebt gegeven

en o dat wij heel ons leven,

U loven en aanbidden kunnen

 

 

 

 

 

 

STEEK JE MEE IN VOLLE ZEE

 

Kom, laat 't ons samen eens proberen,

in de boot gaan en het tij doen keren.

't Is een boot van liefd' en vree,

zeg eens vriend vaar jij ook met ons mee.

 

Steek je mee in volle zee,

samen in de boot zeg vaar je mee.

Steek je mee in volle zee,

samen in de boot zeg vaar je mee.

 

Kompas of kaart is overbodig,

zelfs een radar heb je nu niet nodig.

Want vertrouw op Hem, de stuurman,

Hij brengt je veilig naar de overkant.

 

Ondanks storm of tegenslagen,

zullen wij ons op het water wagen.

Want Heer Jezus zal naast ons staan,

zo kunnen wij de woeste zee wel aan.

 

 

HIJ IS KONING

 

Hij is Koning, Hij is Koning,

Hij is het die ons bevrijdt.

Hij is Koning, Hij is Koning,

Koning in eeuwigheid.

 

'k heb een beurs, die niet oud wordt,

'k heb een schat, die niet op raakt,

'k heb een schat in de hemel

en ik heb Jezus in mijn hart.

 

Jezus is Heer van hemel en aaarde,

toch werd Hij net zo'n mens als wij,

om ons te leiden naar zijn vader.

Ik ben de weg zegt Hij.

Zoek niet naar schatten op aarde,

daar gaat hun waarde voorbij.

'k Geef je een schat in het koninkrijk,

volg je mij, dan wordt je de koning te rijk.

 

'k Heb een beurs, die niet oud wordt,

'k heb een schat, die niet opraakt,

'k heb een schat in de hemel

en ik heb Jezus in mijn hart.

 

Hij is Koning, Hij is Koning,

Hij is het die ons bevrijdt.

Hij is Koning, Hij is Koning,

Koning in eeuwigheid.

 

Jezus zegt jou : ik ken al je zorgen,

want Ik werd net zo'n mens als jij.

Kom dus bij Mij, wacht niet tot morgen,

kom want ik maak je vrij.

Ik ben het licht van de wereld,

'k schijn in de donkerste nacht.

Dit is de dag dat je leven begint,

volg je Mij, dan word je zo blij als een kind.

 

'k Heb een lamp, die niet uitgaat,

'k heb en weg, die omhoog leidt,

'k heb een huis in de hemel

en ik heb Jezus in mijn hart.

 

Hij is Koning, Hij is Koning,

Hij is het die ons bevrijdt.

Hij is Koning, Hij is Koning,

Koning in eeuwigheid.

 

Siyahamba

 

Siyahamb’ ekukhanyeni kwen khos’.     (3X)

 

Eerste stem

Siyahamba, oo siyahamb’ ekukhanyeni kwen khos.   (2X)

 

Tweede stem

Siyahamba, hamba siyahamba hamba, siyahmab’ ekukhanyeni kwenkhanyenis kwen khos.    (2X)

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEN

 

Kijk daar, een metselaar,

hij bouwt een huis van steen,

alle stenen netjes naast elkaar,

een huis voor iedereen.

 

Eén voor één, steen voor steen,

muren, deuren en ramen.

Eén voor één, steen voor steen,

niet alleen, maar samen, vormen zij een huis

                  samen, muren, deuren en ramen,

                  samen, vormens zij een huis

                  samen.

 

De Heer, bouwt ook zijn huis,

daar zijn wij de stenen van.

Ieder heeft een plekje in dat huis,

dat god er wonen kan.

 

Eén voor één, steen voor steen,

muren, deuren en ramen.

Eén voor één, steen voor steen,

niet alleen maar samen, zijn wij het huis van de Heer,

                 samen, zoveel verschillende namen,

                 samen, zijn wij het huis van de Heer,

                 samen.

                 AMEN.

 

 

ALLES BEGON MET GOD

 

Alles begon met God,

het water en het licht

en de mens en het vuur en de liefde,

het begon met God.

 

En de mens met zijn ogen om de zon te zien

en te wand'len in het licht

in dat licht de and're mens te zien

die met hem gaat.

 

En de vlam en het vuur dat ons verlicht en warmt

en het vuur dat brandt

en het kruid dat in de as opschiet

begon met God.

 

En de mens met zijn handen om een bloem te plukken

en te bouwen aan een huis

er te wonen met de kinderen

naar Hem gemaakt.

 

 

 

GOEIE DAG, DANK JE WEL

 

Zoek je zon, ook als het giet,

wil je vreugde, geen verdriet,

vind je het fijn als je blije mensen ziet,

wacht niet af, schenk je lach,

breng wat gulheid elke dag en zeg het zo :

 

Goeie dag, dank je wel,

ja heel graag, alsjeblief,

leef in die geest,dan heb je jezus lief.

Excuseer beste vriend,

zing en dans met ons mee,

Dan wordt het leven een feest voor iedereen.

 

Wil je dansen in het licht,

zoek je naar de regenboog,

tover een glimlacht op elk bedroefd gezicht,

wacht niet af, schenk je lach

breng wat gulheid elke dag en zing het zo :

 

 

 

ALS JE DORST HEBT

 

Als je dorst hebt,

als je dorst hebt,

mag je bij me komen.

Want ik ben de bron zegt Jezus,

die zal blijven stromen.

 

Drink nu levend water,

fris als een fontein.

Drink nu levend water,

laat het in jou zijn

een bron van eeuwig leven.

 

JEZUS IS DE GOEDE HERDER

 

Jezus is de goede Herder,

Jezus Hij is overal.

Jezus is de goede Herder,

brengt mij veilig naar de stal.

 

als je 's avonds niet kunt slapen

als je bang in 't donker bent.

Denk dan eens aan al die schaapjes

die de Heer bij name kent.

 

en wanneer je soms alleen bent

en je hart is vol verdriet.

Denk dan aan de goede Herder

hij vergeet zijn schaapjes niet.

 

 

HERE DER HEREN

 

Here der Heren, koning der koningen,

U wil ik eren, U wil ik lofzingen,

rots aller eeuwen, U bent mijn vesting

mijn vaste burcht, bij wie ik schuil.

 

Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.

Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.

Eer aan de Geest, U maakt ons samen één.

U alleen, U heb ik lief.

Halleluia ..

 

 

KINDEREN VAN DE ZON

 

Kom en omhels de zomer, leef je vrijheid uit.

Kom dichters en dromers, zing en fluit.

Kom met een hart vol vrede, iedereen is open huis.

Kom, kom, wees welkom, kinderen van de zon.

 

Kom met je duizend gitaren, kom en doe je verhaal.

En ik zal het bewaren, maar kom met duid'lijk één taal.

Kom met de taal van de liefde,

kom en breng bloemen mee, hé, hé, hé.

Kom, kom, wees welkom, kind'ren van de zon.

 

Kom naar een punt van liefde, kom en verdeel je geluk.

Kom tot elkaar uit de verten, samen een heerlijk produkt.

Kom ik verlang naar je kleuren, meng ze met die van mij.

Kom, kom, wees welkom, kind'ren van de zon.

 

Wanneer je dan eind'lijk opbreekt,

terug gaat naar wat je verliet.

Met het laatste restant van de zomer, strooi dan met dit lied.

Verstuif het onder de boeren, verdeel het in de stad.

Breng het rond, rond, overal rond, kind'ren van de zon.

WIT, ZWART, ROOD EN GEEL

 

Wit, zwart, rood en geel.           Wit, zwart, rood en geel.

Wit, zwart, rood en geel.          Wit, zwart, rood en geel.

Jezus,                             Wit, zwart, rood en geel.

houdt van alle kind'ren.           Wit, zwart, rood en geel.

Alle,                              Wit, zwart, rood en geel.

kind'ren van de wereld.             Wit, zwart, rood en geel.

Wit,zwart, rood en geel,               Wit, zwart, rood en geel.

van allemaal evenveel.           van allemaal evenveel.

Zwart en wit,                     Zwart en wit,

geel en rood,                         geel en rood,

klein en groot.                   klein en groot.

Kind'ren van de wereld.             Kind'ren van de

                                      Wit, zwart, rood en geel.

                                   wit, zwart, rood en geel.

Jezus,                             Wit, zwart, rood en geel.

houdt van alle kind'ren.           Wit, zwart, rood en geel.

Alle,                              Wit, zwart, rood en geel.

kind'ren van de wereld.             Wit, zwart, rood en geel.

Wit, zwart, rood en geel,          Wit, zwart, rood en geel,

van allemaal evenveel.           van allemaal evenveel.

Zwart en wit,                     Zwart en wit,

geel en rood,                         geel en rood,

klein en groot,                   klein en groot,

alle kind'ren die er zijn.          alle kind'ren die er zijn.

alle kind'ren die er zijn.          Alle kind'ren die er

                                   Wit, zwart, rood en geel.

wit, zwart, rood en geel.          Wit, zwart, rood en geel.

      ...                                   ...

Alle kind'ren die er zijn.          Alle kind'ren die er zijn.

 

 

 

 

GOD HEEFT DE WERELD ZO LIEFGEHAD

 

God heeft de wereld zo liefgehad,

Dat Hij zijn zoon heeft gegeven.

Dat ieder kind dat in Hem gelooft,

eeuwig zal leven.

 

Jezus, Jezus,

'k buig me voor Uw troon.

Jezus, Jezus,

U bent Gods zoon.

 

Ja, ik weet zeker ik ben zijn kind

't staat in de bijbel geschreven.

Dat ieder kind dat in Hem gelooft,

eeuwig zal leven.

 

 

 

 

 

IK ZAG EEN KUIKENTJE

 

Ik zag een kuikentje,

dat bij z'n moeder zat,

onder haar vleugels, waar het veilig zat,

tegen regen, tegen zonneschijn.

Heer zo wil ik bij U zijn.

 

In de schaduw van Uw vleugels,

wil ik schuilen, wil ik schuilen.

In de schaduw van Uw vleugels,

wil ik schuilen, o Heer.

 

U bent mijn toevlucht,             In de schaduw van uw vleugels,

U bent mijn sterkte,            wil ik schuilen, wil ik schuilen

U bent mijn schuilplaats.          In de schaduw van uw vleugels,

U, o Heer.                         wil ik schuilen, o Heer.

 

In de schaduw                       Ik zag een kuikentje,

van uw vleugels                 dat bij z'n moeder zat.

wil ik schuilen,                onder haar vleugels,

wil ik schuilen.                      waar het veilig zat.

In de schaduw,                Zoals dat kuikentje,

van Uw vleugels,                   klein en teer                             wil ik schuilen, o Heer.               wil ik schuilen o Heer.   

 

 

 

 

GA JE MEE

 

 

Het was op een dag bij het meer.

Simon Petrus was druk in de weer

en hij gooide zijn net in het water,

maar toen klonk de stem van de Heer.

 

Ga je mee ?  Ga je mee ?

Als Jezus je roept, ga je mee ?

Ga je mee ?  Ga je mee ?

En Jezus hij trekt met je mee.

 

Zacheus, hij was niet zo vroom,

wel nieuwsgierig, hij klom in de boom.

En de Heer keek naar bovan en zeide :

'k wil gaan naar het huis waar je woont.

 

Wie 't woord van de Heer wil verstaan,

laat de deur van zijn hart opengaan.

Moge 't vuur van de Heer hen ontsteken.

En blij door het leven doen gaan.

 

 

 

 

VAN TOP TOT TEEN

 

Ik wil leven voor de Heer met alles wat ik ben.

Hij is de grote kampioen, ik ben zijn grote fan.

Ik heb het altijd willen doen, dus zeg ik nu :

 

Heer ik ben helemaal voor U.

Van top tot teen,

voor U alleen,

voor U alleen,

van top tot teen.

(Top, 'k ben er ondersteboven van, hoi !)

 

Ik wil leven voor de Heer met alles wat ik heb.

Mijn stiften en mijn stuiters, mijn stelten en mijn step.

Ik wil U alles geven, dus zeg ik nu :

 

Ik wil leven voor de Heer met alles wat ik kan

Al is het niet zo heel erg veel, Hij maakt er wel wat van.

Ik kan toch altijd bidden, dus zeg ik nu :

 

Wil jij leven voor de Heer met alles wat je bent ?

Je bent door Hem geschapen met een speciaal talent.

Misschien heb jij 't nog nooit gedaan, doe het dan nu :

 

 

 

 

LAAT ZO JE LICHT MAAR SCHIJNEN

 

Laat zo je licht maar schijnen,

bij alles wat je doet,

zodat de mensen zeggen :

God is goed.

God is liefde,

God is

God is goed.

 

 

 

 

 

SPREEK HEER

 

Spreek Heer,

spreek want ik luister.

Ik wil,

doen wat U doet.

Breek Heer,

breek door het duister.

Ik wil,

doen wat U doet.

 

U bent zo mooi,

U bent zo goed,

U bent zo echt

in al wat U doet.

U bent zo heerlijk,

U bent zo goed,

U bent zo eerlijk,

in al wat U doet

 

EEN STREEPJE ZON

 

Een streepje zon, ja zo'n heel klein streepje zon.

Ik wou dat ik je dat eens geven kon.

Met een lach erbij, ja zo'n glimlach erbij.

Ik wou dat je dat eens vond bij mij.

 

Al ben je steeds opnieuw zo alleen,

vrienden heb je er geen,

zorg dat je deur dan toch open staat,

als er iemand binnen gaat.

 

Kijk naar het meisje dat speelt in de wei,

bloemetjes plukt uit het gras,

want die bloemen zijn voor jou en voor mij,

'k wou dat jij ook zo gelukkig was.

 

Kijk niet zo sip nu je hier bij ons bent,

treur niet, want dat helpt geen krent,

zet nu je zorgen maar aan de kant,

met de zon haan we hand in hand.

 

Zie de zon daar heel hoog boven jou,

ze kleurt de lucht opnieuw blauw,

tovert nieuw leven uit de grond omhoog,

wolken maakt ze tot een regenboog.

 

 

 

BELLEN BLAZEN

 

Wie komt er bellen blazen, blaas ze maar omhoog

bellen  in de kleuren van de regenboog

La,la,la,la,la  la,la,la,la

bellen in de kleuren van de regenboog.

 

Wie komt er liedjes zingen, zing ze laag en hoog

liedjes in de kleuren van de regenboog

La, la,la,la,la   la,la,la,la

liedjes in de kleuren van de regenboog.

 

Ik zing een vrolijk liedje, zing het mij maar na

Do-re-mi-fa-so  li de-o Gloria

La, la,la,la,la   la,la,la,la

Do-re-mi-fa-so  li de-o Gloria

 

 

VERDRAGEN

 

Ik draag jou verder over alle grenzen heen

Ik draag jou verder als het kan op één been

Ik draag jou verder dan ik dijken kan

Ik draag jou verder als het moet tot in Japan

Ik draag jou verder, alleen al, omdat ik jou

Verdragen kan  ver-dragen kan.

ERE ZIJ GOD IN DEN HOGE.

 

Klein als een kindje

in doeken gehuld

heeft Hij zich naar ons toegebogen

Ere zij God

Ere zij God

Ere zij God in den hoge.

 

Hij wilde delen

in onze schuld

Hij wilde onze tranen drogen

Ere zij God…

 

Straks als op aarde

de tijd is vervuld

zal ik Hem zien met eigen ogen

Ere zij God ...

DE KRACHT

 

Kijk naar de stroom die zich een weg baant,

door het land, door akkers dorpen heen.

Zijn bron is ergens ver ontsprongen.

Het gaat zijn weg en niemand wet waarheen.

Zo vloeit er ook een stroom vol leven,

in elke mens, in jou en mij.

Een droom die speelt, je doet bewegen,

je weerbaar maakt, oneindig echt en vrij.

 

't Is de kracht die je doet leven,

't is de kracht die je diep voelt.

't Is de wil, die je doet groeien,

zodat je sterk staat en niet ondergaat.

Ook in jou leeft zo'n kracht,

ook in jou leeft zo'n kracht.

 

Zoals die stroom steeds weer zijn weg herneemt,

voel je elke dag een beetje meer.

Wie je wel bent.  Wat 't leven met je voorheeft.

Je leert vertrouwen, hopend altijd weer.

Zo deinen wij zacht ingenomen,

in de kring van iemands adem mee.

Je deelt zo stil, elkanders pijn en dromen,

met zo een liefde eind'loos als de zee.

 

't Is de kracht die je zo lief maakt,

heel teder, broos en echt.

't Is de kracht van iemand houden,

zodat je sterk staat en niet ondergaat.

Ook in jou leeft zo een kracht,

ook in jou leeft zo een kracht.

 

't Is de kracht die je echt mens maakt,

zoals God het heeft bedoeld.

Als je leeft zoals Hij voordeed,

weet dat je sterk staat en je zo nooit ondergaat.

Ook in jou herleeft Zijn kracht,

ook in jou herleeft Zijn kracht.

KIJK OP DE WERELD

 

Neem je kijk op de wereld,

je aardrijkskundeboek.

Daar vind je op bladzijde zes

een hele mooie les.

Er staan ook knappe foto's bij

van onze welvaartsmaatschappij.

Is dat niet goed geregeld

die grote wereldkoek ?

 

Kijk daar dat kind is ondervoed.

bekijk de foto maar eens goed.

In het land heerst hongersnood.

Het bedelt om een stukje brood.

 

Die mensen daar zijn op de vlucht,

voor dat vliegtuig daar hoog in de lucht.

Het heeft zijn bommen mee aan boord.

De oorlog duurt nog jaren voort.

 

De wereld wordt een vuilnisbelt,

de zeeën één groot olieveld.

De lucht is al bijna verpest.

Ik vraag U : Is dat al wat rest ?

 

Voor kinderen maakt men geen tijd.

Dat is het juist wat ons zo spijt.

Ze doen maar aan, ze hollen maar voort.

Wordt de wereld in de grond geboord ?

 

 

 

 

 

 

IN VUUR EN VLAM.

 

Ied're dag , ieder uur

sta ik in vuur en vlam

voor het Lam van God

Maak mij echt, maak mij puur

zet mij in vuur en vlam

voor het Lam van God.

 

Ik wil danken, ik wil zingen

ik wil dansen, ik wil springen

en aan iedereen vertellen dat U leeft.

Ik wil knielen, ik wil buigen

ik wil jubelen en juichen

en getuigen van de liefde die U geeft.

 

ZET JE VOET MAAR OP HET WATER

 

Zet je voet maar op het water,

zet je voet maar op het meer.

Kijk niet naar de woeste golven,

kijk gewoon maar naar de Heer .

 

Hé, hee weifel je nog,

waar blijf je nou,

hé, hee twijfel je nog

de Heer roept jou,

ja jou.

 

Zet je voet maar op het water ...

 

Zinkt de moed je in de schoenen,

lijkt het niet of je verdrinkt,

als je roept zal Hij je helpen

en hij zegt : houd moet mijn kind.

 

zet je voet maar op het water ...

 

Nee, nee ik weifel niet meer

ik kom erbij.

Nee, nee ik twijfel niet meer,

de Heer roept mij,

ja mij.

 

Zet je voet maar op het water ...

 

 

 

IK BEN DE WEG

 

Ik ben de weg

en de waarheid en het leven,

kom tot de Vader, kom door Mij.

Ik ben de weg

en de waarheid en het leven,

kom tot de Vader, kom door Mij.

 

 

Kan ik die weg gaan,

kan ik die waarheid leren

kan ik daar leven,

in 't verre Vaderland.

 

Ja dat kan want,

ik ben de weg

en de waarheid en het leven,

kom tot de Vader, kom door Mij.

Ik ben de weg

en de waarheid en het leven,

kom tot de Vader, kom door Mij.

 

Soms is de weg lang,

soms is de waarheid moeilijk,

geef mij Uw leven,

geef mij Uw Vaderhand,

Ja dat kan want,

ik ben de weg

en de waarheid en het leven,

kom tot de Vader, kom door Mij.

Ik ben de weg

en de waarheid en het leven,

kom tot de Vader, kom door Mij.

 

DOOR DE KRACHT

 

Door de kracht, door de kracht

van de Heilige Geest

Door de kracht, door de kracht

van de God die geneest

Die er is die zal zijn

en die is geweest

vieren wij feest met elkaar.

 

Wij zingen Halleluja en prijzen de Heer

Wij zingen Halleluja en prijzen de Heer

Wij zingen Halleluja en prijzen de Heer

Hij is het waard.

 

Door de kracht…

 

Als ik zing Halleluja dan prijs ik de Heer

Als ik zing Halleluja dan prijs ik de Heer

Als ik zing Halleluja dan prijs ik de Heer

Hij is het waard.

 

Door de kracht…

 

 

 

NOOIT TEVREDEN WELVAARTSKIND

 

Ik wil een surfplank ik heb zat geld op de bank

Ik wil een drumstel  en graag een beetje snel

Ik wil een crossfiets waarmee ik dwars door het bos fiets

Ik wil meer meer foei

Maar dat wil toch iedereen of niet soms

 

Nooit tevreden welvaartskind (nooit tevreden welvaartskind)

Nooit tevreden welvaartskind (nooit tevreden welvaartskind)

Kan het je niet schelen, Kan het je niet schelen

wat de natuur ervan vindt

 

Ik wil een brommer  waarmee ik overal kom

Ik wil een zwembad dan neem 'k een duik als het heet wordt

en een skate-board want die ik heb is te kort

Ik wil meer meer foei

Maar ik mag toch wel wat vragen niet soms

 

Nooit tevreden welvaartskind ...

 

'k Wil een computer dan kan ik spelletjes doen

Ik wil een scooter dan scheur ik door het plantsoen

één met een toeter, zo'n lawaai kampioen

Ik wil meer meer foei

Maar da's toch heel normaal of niet soms

 

Nooit tevreden welvaartskind ... (2x)

 

JEZUS ZEGT

 

Jezus zegt wees oprecht wanneer je mij je hart geeft.

Als je echt alles zegt alles wat in je hart leeft.

 

Dan zal ik vergeven wat je hebt misdaan.

Ik wil in jou leven altijd naast je staan.

 

Jezus zegt wees oprecht wanneer je mij je hart geeft.

Als je echt alles zegt alles wat in je hart leeft.

 

Ik zal jou begrijpen waar je ook mee tobt,

maar ik kan niet bij je als je iets verstopt.

 

Jezus zegt wees oprecht wanneer je mij je hart geeft.

Als je echt alles zegt alles wat in je hart leeft.

 

 

 

 

HIJ LEEFT

 

Maria kwam bij het graf, en huilde om haar Heer.

De grote steen was weggerold en Jezus was er niet meer,

maar een engel zei plotseling : Weet je niet meer,

wat Hij gesproken heeft.

Hij is opgestaan, hij opgestaan, hij leeft, hij leeft.

 

De apostelen waren zo moe, ze treurden om de Heer.

Waar moesten ze nu nog naartoe ? Hun meester was er niet meer.

Maar Maria riep plotseling : Hij heeft gedaan,

wat hij gesproken heeft.

Hij is opgestaan, hij is opgestaan, hij leeft, hij leeft.

 

 

 

 

PALMPASEN

 

Wij zwaaien met takken             

en pakken de kleden                En wij zingen prijs Zijn naam

en spreiden ze uit op de straat,  

waar zachtjes en nederig             Hosanna prijs Zijn grote naam

Jezus de Vredevorst

langs de wegen gaat.

 

Wij zwieren met palmen

met bloemen en halmen           En wij zingen prijs Zijn naam

en zieren de straten voor Hem.

Hij komt op een ezeltje             Hosanna prijs Zijn grote naam

Jezus de Vredevorst

in Jeruzalem.

 

Hosanna, hosanna,....

 

ZEG MAMA

 

zeg mama, waar was ik, toen ik nog niet geboren was,

in een doosje of een laatje ?

Welnee hoor, wat dacht je, toen jij nog niet geboren was,

was je enkel maar een zaadje.

God heeft je laten groeien in mama's eigen buik,

wel negen lange maanden, en toen kwam jij eruit :

ik vond je prachtig ...

 

Zeg mama wat deed ik, toen ik nog niet geboren was,

kon ik praten of lachen ?

Welnee hoor, want weet je , toen jij nog niet geboren was,

moest jij daar nog mee wachten.

God heeft je laten groeien, je handjes en je haar,

je oogjes en je oortjes, en toen pas was je klaar,

en ... daar was je !

 

Zeg mama, wat word ik, wanneer ik later groot zal zijn,

vertel 'es, jij weet het ?

Welnee hoor, dat weet ik niet, maar Jezus heeft een plan met jou

vertrouw op Hem , Hij weet het.

Hij zal je laten groeien, Hij is het die je draagt

Hij zal je altijd helpen te doen wat Hij je vraagt

Hij is machtig !

 

 

VUUR UIT DE HEMEL

 

Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart.

Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart.

 

Maak mij warm, maak mij zacht,

dat ik leef, uit Uw kracht.

 

Maak mij vol, van Uw Geest,

maak mij klaar, voor het feest.

 

Maak mij licht(geef mij licht) uit Uw bron,

dat ik straal, als de zon.

 

 

ALS U MIJ AANKIJKT

 

Als U mij aankijkt, Heer,

zie ik zoveel licht.

Dat ik haast niet durf te kijken,

ik doe mijn ogen dicht.

Als U mij aankijkt, Heer,

zie ik zoveel liefde.

Dat ik haast niet durf te kijken,

als U mij aankijkt, Heer.

 

Als U mij aanraakt, Heer,

voel ik zoveel licht.

Omdat U mij wilt vergeven,

ik doe mijn ogen dicht.

Als U mij aanraakt, Heer

voel ik zoveel liefde,

omdat U mij wilt vergeven.

Als U mij aanraakt

 als U mij aanraakt,

 als U mij aanraakt, Heer.

HIJ IS DE ROTS

                        

Hij is de Rots     

waar ik op sta             

Hij is de weg           

waar ik op ga              

en ik zal voor Hem zingen

voor Hem zingen

zolang ik leef

                        

in het begin              

was hij het woord     

Hij was bij God       

en het woord was God

en ik zal voor hem zingen

voor Hem zingen

zo lang ik leef

 

 

Hij is het licht

dat altijd schijnt

van het begin

tot aan het eind

en ik zal voor Hem zingen

voor Hem zingen

zolang ik leef

 

Hij is de Rots

waar ik op sta

Hij is de weg

waar ik op ga

en ik zal voor Hem zngen

voor Hem zingen

zolang ik leef

 

 

 

VLAMMETJE VLAMMETJE

 

Vlammetje, vlammetje

schijn maar zacht.

breng het licht maar in de nacht

Vlammetje, vlammetje

schijn maar zacht

breng het licht waar ik op wacht

 

Vlammetje, vlammetje

heel alleen

breng het licht maar om je heen

vlammetje, vlammetje

heel alleen

breng het licht voor iedereen

 

 

 

 

KLEINE WITTE DUIF

 

Toen Jezus zich liet dopen, ging de hemel open :

de Geest kwam op de Heer, daalde op Hem neer,

zoals een duif uit de hemel.

 

Kleine witte duif, uit het hemelhuis,         (U bent mijn licht)

breng ons een leven van vrede.              (U bent mijn leren)

Kleine witte duif, uit het hemelhuis,         (U bent mijn ure)

breng ons een leven van vrede.

 

Voor wie op Jezus hopen, gaat de hemel open :

de Geest van onze Heer, daalt dan op hen neer,

zoals een duif uit de hemel.

 

 

OVERAL ALLE GRENZEN

 

Aan de weg van Jericho,

naar de stad Jeruzalem,

zat een blinde ongezien,

die begon te roepen op hem.

'Hou je mond' zeiden ze hard.

'Breng hem hier' zei Jezus toen.

' Bartimeus, hoor es hier :

zeg me wat ik voor je kan doen.

 

Over alle grenzen, onder alle mensen,

Die met al hun wensen naar elkander gaan.

Kan door onze dromen vrede overkomen,

Kan de liefde stromen als w'elkaar verstaan. (2 x)

 

Aan het meer, een avond laat,

was vijfduizend man ongeveer;

Slechts vijf broden en wat vis,

toch ze Hij hun : 'Zet u maar neer'.

Jezus sprak de zegen uit,

breken , delen, al wat men heeft.

Hij laat ons zo ook weer zien :

God, die mensen overvloed geeft.         Over alle grenzen . . .

 

't Is 't verhaal van Jezus zelf,

dat mij staande houdt in m'n droom,

Mij in hem geloven doet,

ook al vind je dat ongewoon !

Met zijn woord dat leven doet,

ga ik naar de anderen toe.

Samen bouwen aan zijn Rijk,

dat - geloof me - word ik nooit moe. Over alle grenzen . . .

    

 

 

 

ER IS HOOP

 

De bodem is vies, de bossen zijn zuur,

en overal rommel in de natuur.

Alles wat groeit is door mensen verknoeid,

alles gaat stuk op den duur.

 

Er is geen hoop, zeggen de mensen

als je ziet wat stuk is gegaan.

Er is geen hoop, zeggen de mensen

een betere wereld breekt vast niet aan.

 

Maar er is hoop, zegt de Heer Jezus

als je doet wat Ik heb gedaan.

Maar er is hoop, zegt de Heer Jezus

een betere wereld breekt zeker aan.

HE KOM ER BIJ

 

Hé, kom erbij, zeg doe je mee sta niet opzij, ga mee in zee ?

Schetter, spetter, tuimel, wiebel,schuif je er maar bij.

Of als je't wil, mag het ook stil.

 

In onze groep is elk ikje een ik,

of je nu groot bent of klein dun of dik,

ben je verlegen of soms wat langzaam,

ik wil je leren kennen zeg me je naam.

 

In onze kring heeft één ieder zijn verhaal,

Miek, Sam en Tom kennen ze allemaal.

Ik mag hier zijn, hoe of wie ik ook ben,

je wil me leren kennen, zeg me je naam.

 

Samen wat zingen en samen plezier,

samen gaan spelen van ginder tot hier.

Ik loop en ik zing, wat is dat fijn zeg,

wij zijn toch echte vrienden, dan is het feest !

 

 

KINDEREN VAN DE VADER

Wij willen samen vieren, dat God van mensen houdt

en dat Hij in ons midden zijn rijk van liefde bouwt.

Omdat wij kinderen van de Vader zijn,

omdat wij kinderen van de Vader zijn.

 

Wij willen samen delen met kinderen klein en groot

en net als Jezus geven aan anderen in nood.  Omdat ...

 

Wij willen samen leven, als vrienden verder gaan

en steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan. Omdat ...

 

Wij willen samen spelen in huis en op de straat

geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat.  Omdat ....

 

 

BEWAAR HET IN JE HART

 

Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd,

de Heer zal altijd doen wat Hij je heeft beloofd.

Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd,

de Heer zal doen wat hij je heeft beloofd.

 

Als Hij je heeft geroepen mag je meegaan,

dan heeft hij weer iets moois voor jou bedacht.

De Heer wil graag met kinderen in zee gaan

als Hij iets van je vraagt geeft Hij je kracht.

 

Het duurt niet lang meer tot Hij terug zal komen

dan zul je zien dat Hij je heeft gespaard.

De Heer wil graag dat jij bij Hem zult wonen

omdat je al zijn woorden hebt bewaard.

 

EN TOCH EN TOCH

 

De wereld in Gods hand is als een zeepbel

Hij zou zo kunnen knijpen als Hij wou.

De mensen zijn een stofje aan de weegschaal

Hij zou zo kunnen blazen als Hij wou.

 

En toch en toch en toch, toch zegent Hij ons nog

Het regent voor wie goed doet en wie slecht doet.

En toch en toch en toch, toch zegent Hij ons nog

de zon schijnt voor wie zondigt en wie recht doet.

 

De wereld van de mensen is een speelbal

want meestal gaan we onze eigen gang.

En denk maar niet te gauw dat het wel meevalt

we maken er een aardig potje van.

 

 

IK WENS JE

 

Ik wens je liefde, blijdschap, vrede

en een heleboel geduld.

Vriend’lijkheid, goedheid, trouw en tederheid,

dat jij jezelf beheersen zult.

Dat is de vrucht van de Heilige Geest

die ons eeuwig leven geeft.

Vrucht van de Heilige Geest

die ons eeuwig leven geeft.

 

 

SOMS BLUES

 

Soms als ik weer wat stoms heb gedaan,

ja soms als ik mezelf wel voor m’n kop kan slaan.

Doe ik nog veel dommer, vergeet ik

om er mee naar de Heer te gaan.

 

Maar altijd, als ik ‘t aan de Heer vertel,

ja wat dan ja wat dan

Ja altijd, als ik het eerlijk aan de Heer vertel

ja wat dan ja wat dan

Dan vraagt Hij niet waarom maar zegt :

Dat was dom, maar ik vergeeft het wel.

Al is het al de tweede keer de derde of de vierde

al is het al de vijfde keer de zesde of de zevende

Jezus is de levende, Jezus is de levende

Jezus is de levende, Jezus is de levende

De achtste of de negende de tiende of de elfde

Jezus is dezelfde, Jezus is dezelfde.

 

Dus als je weer wat stoms hebt gedaan

ja soms als jij jezelf wel voor je kom kan slaan.

Doe dan nog niet dommer, vergeet niet

om er mee naar de Heer te gaan.

 

RODDELEN

 

Oren kunnen horen kunnen luisteren,

monden kunnen spreken kunnen fluisteren.

Roddelen, klessebessen,

tongetjes zo scherp als messen

pas toch op wat je doet

roddelen is niet goed.

Heer zend Uw licht en Uw waarheid

dat zij mij leiden voor altijd.

Heer zend Uw licht en Uw waarheid

dat zij mij leiden voor altijd.

 

 

 

 

 

ZEG HET VOORT

 

Omdat de Heer verrezen is,

zingen wij in koor heel de wereld door

omdat de Heer verrezen is,

zingen wij in koor tot de wereld hoort

dat de Heer verrezen is

Zeg het voort (zeg het voort) zeg het voort (zeg het voort)

Geef het door dat de Heer verrezen is.

Zeg het hier (zeg het hier) zeg het daar (zeg het daar),

want het woord is waar.

 

Omdat de Heer verheerlijkt is,

zingen wij in koor heel de wereld door

omdat de Heer verheerlijkt is,

zingen wij in koor tot de wereld hoort

dat de Heer verheerlijkt is

Zeg het voort (zeg het voort) zeg het voort (zeg het voort)

Geef het door dat de Heer verheerlijkt is.

Zeg het hier (zeg het hier) zeg het daar (zeg het daar),

want het woord is waar.

 

Omdat de Heer gekomen is,

zingen wij in koor heel de wereld door

omdat de Heer gekomen is,

zingen wij in koor tot de wereld hoort

dat de Heer gekomen is

Zeg het voort (zeg het voort) zeg het voort (zeg het voort)

Geef het door dat de Heer gekomen is.

Zeg het hier (zeg het hier) zeg het daar (zeg het daar),

want het woord is waar.

 

HE WIL JIJ MIJN VRIENDJE ZIJN

 

Hé wil jij mijn vriendje zijn ?          Ja ik wil jouw vriendje zijn

Ik heb vrienden nodig,               Jij hebt vrienden nodig

Een vriend op wie je bouwen kan      Een vriend die naar je luist’ren

Die ik vertrouwen kan                  Die met je huilen kan

Als ik me eenzaam voel en klein      Wanneer je zorgen hebt of pijn

Hé wil jij mijn vriendje zijn.      Ja ik wil jouw vriendje zijn.

 

                     Ja wij willen vrienden zijn

                     Vrienden heb je nodig

                     Een vriend op wie je rek’nen kan

                     Ik ben er zeker van

                     ’t is met z’n velen dubbel fijn

                     ja wij willen vrienden zijn

 

 

 

WE HOUDEN STAND

                        

 

Hotsen, botsen we over de wegen,             

Val je, struikel je over een steen,        

Harde winden en vallende regen,             

Doornat word je tot op ’t been.

Maar we gaan toch niet AAN DE KANT

Want we vinden het HIER PLEZANT

Weer en wind kunnen ONS NIET DEREN

Samen verder we houden stand !

 

Dansen, huppelen over de weiden

Slip je, val j’in die koeienvlaai,

Stink je zo dat je vrienden je mijden,

Vies en vuil ben je amai !

Maar we gaan toch niet AAN DE KANT

Want we vinden het HIER PLEZANT

Koeienmest die kan ons ONS NIET DEREN

Samen verder we houden stand !

 

Pootje baden en bootje gaan varen,

Slaan de golven zo over je heen

En verdwijn je dan onder de baren,

Zijn we nat van kop tot teen.

Maar we gaan toch niet AAN DE KANT

Want we vinden het HIER PLEZANT

’t Zoute water kan ONS NIET DEREN

Samen verder we houden stand !

 

Ruzie kibbelen over wat onzin

Blauwe plekken en pijn in je hart,

Twee vriendinnen en vrienden in onmin;

Kleine kinderen, zo hard

Geef elkaar dan toch MAAR DE HAND

Want zo is het niet MEER PLEZANT

Vrienden blijven we VOOR HET LEVEN

Samen verder we houden stand !

 

’T IS VAKANTIE

 

Ik voel me als een vogel

Ik voel me als een vis

Ik voel me als een vlinder

Als het weer vakantie is

Lalala... ’t is vakantie

 

Het einde van het schooljaar

De vakantie voor de deur

De boeken in de kast

Gedaan nu met de sleur         

Lalala... ’t is vakantie

Spelen in de bossen

En hou van de natuur

Zingen, lopen, crossen

Te gek zo’n zomerkuur

Lalala... ’t is vakantie

 

 

 

 

KLEINE EZEL

 

Kleine ezel uit de stal strek je beentjes vlug

’t Is de Heer die komen zal, Hij klimt op je rug.

Hij is Heer, Hij is Heer, Hij is Heer, Hij is Heer, Hij is Heer

Hij is Heer, hosanna voor de Heer.

 

Kleine ezel uit de stal stap maar stevig door

Hoor de kind’ren zingen al in een vrolijk koor

 

Kleine ezel uit de stal wat een blijde dag

’t Is de Koning van ’t Heelal die jij dragen mag.

 

 

 

 

 

IK BEN WIE IK BEN

 

Zeg mij uw naam, dat ik U ken

Dan zegt een stem; ik ben wie ik ben

Zeg mij uw naam, dat ik U ken

Dan zegt een stem; ik ben wie ik ben

 

Hij was er en Hij is er en Hij zal er altijd zijn

Toen Hij er was bestond er nog geen tijd.

Hij was er en Hij is er en Hij zal er altijd zijn

Van eeuwigheid tot eeuwigheid

 

Voor Hem is duizend jaar als één dag

En één dag is als duizend jaar

Voor Hem is duizend jaar als één dag

En één dag is als duizend jaar

 

 

ZEG NOOIT NOOIT

 

Daar gaat de wekker, je baalt als een stekker

Je kijkt uit het raam of het dooit

Je moet door de vrieskou, maar waar is je fiets nou

Je moppert: zo red ik het nooit.

 

Zeg nooit nooit en ga niet zitten zeuren

Zeg nooit nooit het kan zomaar gebeuren

Zeg nooit nooit en doe de deur niet op slot

Zeg nooit nooit maar vertrouw op God

 

Op school gaat het knudde, je kunt het wel schudden

Je krijgt het maar niet voor elkaar

Je denkt schei toch uit man ik snap er geen fluit van

Dat lukt in geen tweeduizend jaar

 

Je zit in de nesten, omdat ze je pesten

En zeggen: jij hoort er niet bij

En jij wilt niet knokken je gaat zitten mokken

En denkt: het wordt nooit wat met mij.

 

 

 

DANK U VOOR ALLES

 

Dank U voor alles wat U hebt bedacht

De velden vol bloemen de bergen vol kracht

De zeeën vol water de stranden zo zacht

De zon voor de dagen de maan voor de nacht

Voor alles wat U hebt bedacht.

 

Dank U voor alles wat U hebt volbracht

U werd als een lam voor de zonde geslacht

Nu bent U de koning vol luister en macht

En straks zult U komen voor wie U verwacht

Voor alles wat u hebt bedacht.

 

 

 

MOZES GING DE BERG OP

Mozes ging de berg op                                    David had geen leger

Daar zag hij het licht                                          maar hij was een held

Toen hij van de berg kwam                               toen hij voor de reus stond (die daar voor zijn neus stond)

Straalde zijn gezicht.                                     Heeft hij hem geveld

Maak mij net als Mozes                                 maak mij net als David

Maak mij tot een stralend licht                  maak mij tot eens sterke held.

 

                                    Petrus was een visser

                                    Altijd op de zee

                                    Toen de Heer zijn naam riep

                                    Ging hij met Hem mee

                                    Maak mij net als Petrus

                                    En ik ga met Jezus mee.

 

 

Yesu azali awa

Alleluia  alleluia  alleluia na Yesu! (2x)

Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso.

Biso tokomona Ye, Biso tokomona Ye, Biso tokomona Ye na lola.

Kumisa kombo na Ye, Kumisa kombo na Ye, Kumisa kombo na Ye ya Yesu.

 

Elimo mosantu-azali,Elimo mosantu-azali Elimo mosantu-azali na biso

 

 

 

WELKOM MENSEN

 

Welkom mensen, welkom mensen,

welkom mensen ,gij allen hier te saam.

 

Kom en laat ons zingen gaan

zingen gaan, zingen gaan

Kom en laat ons zingen gaan

Nu breekt het feest hier aan.

 

Welkom vrienden, welkom vrienden,

welkom vrienden, gij allen in dit huis

 

Kom en laat ons vieren gaan

vieren gaan, vieren gaan

Kom en laat ons vieren gaan

'k zie jouw vriendje staan.

 

 

 

 

WAAR HOOR JE BIJ

 

Waar hoor je bij, waar hoor je bij,

de schapen of de bokken?

Hé ga je met de Herder mee

of blijf je zitten mokken ?

Wie lelijk doen en jokken

die zitten met de brokken.

Wie lelijk doen en jokken,

die zitten met de brokken.

Waar hoor je bij, waar hoor je bij,

de schapen of de bokken.

 

EEN WERELDSTAD VOL KLEINE MENSEN

 

Een wereldstad vol kleine mensen

waar zijn we nu toch aanbeland

Hier lopen  met hun grote wensen

de nummers van het niemandsland.

 

Dag wereld, dag mensen

dag vrienden allemaal

Wij groeten u en wensen

ieder kind een gul onthaal.

Dag wereld, dag mensen

dag vrienden allemaal.

Wij groeten u en wensen

ieder kind een gul onthaal.

 

Heel anders onze eigen wereld

waar weer een mens zichzelf kan zijn,

de mensen lieve woorden spreken

een vriendentaal als dit refrein

 

 

 

 

OPEN MIJN OREN

 

Jezus, open mijn oren.

Leer mij Uw stem te verstaan,

leer mij Uw woorden te horen,

te weten waar ik moet gaan,

om Uw licht te verspreiden,

uw naam te belijden.

Leer mij Uw stem te verstaan.

 

Jezus, open mijn ogen.

Leer mij de mensen te zien,

zoals U ze ziet uit de hoge.

U bent de Heer die ik dien.

Om Uw liefde te geven,

aan wie met mij leven.

Leer mij de mensen te zien.

 

Jezus, ik open mijn handen.

Leer mij een zegen te zijn.

Maak mij een hulp voor de and'ren,

die leven met honger en mijn.

Om aan wie U niet kennen,

Genezing te brengen.

Leer mij een zegen te zijn.

 

 

 

 

 

WIL JE WEL GELOVEN

 

Wil je wel geloven, dat het groeien gaat.

Klein en ongeloof'lijk, als een mosterdzaad.

Dat je had verborgen in de zwarte grond

en waaruit een grote boom ontstond.

 

wil je wel geloven, het begin is klein.

Maar het zal een wonder, boven wonder zijn.

Als je het gaat wagen met Gods woord alleen,

dan gebeuren wond'ren om je heen.

 

Wil je wel geloven, dat je vrede wint.

als je vol vertrouwen, leeft zoals een kind.

Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,

groeit de liefde uit boven haat.

 

 

 

WEES NIET BANG

 

Wees niet bang, wees niet bang,

ik roep je bij je naam.

Wees niet bang, wees niet bang

van nu af gaan we samen.

 

En dan zal je door het vuur gaan,

je brandt je daar niet aan.

Ik ben bij je, ik ben bij je, om mee te gaan,

ik ben bij je, ik ben bij je...

 

En dan ga je door rivieren

ze spoelen jou niet weg.

Ik ben bij je, ik ben bij je, heel de weg,

ik ben bij je, ik bij bij je...

 

En al d'anderen je plagen,

misschien de hele nest.

Ik ben bij je, ik ben bij je, ik hou je vast.

Ik ben bij je, ik ben bij je, om mee te gaan.

Ik ben bij, ik ben bij je : voortaan.

 

 

 

 

IK ZAL DE HERE GOD LIEFHEBBEN

 

Ik zal de Here God liefhebben, met mijn hele hart,

met mijn hele ziel, mijn hele verstand.

Ik zal mijn naaste liefhebben als mijzelf,

als ik ha, of sta, of wacht op Zijn "ja".

Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart.

 

 

 

SOMS ZOU IK WILLEN VLIEGEN

 

Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje,

een vlindertje, een vlindertje.

Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje,

'k ben een kind van God.

Zo blij, zo blij,

want Jezus woont in mij.

Zo blij, zo blij,

want Jezus woont in mij.

 

Soms zou ik willen fluiten als een vogeltje,

een vogeltje, een vogeltje.

Soms zou ik willen vliegen als een vogeltje,

'k ben een kind van God.

Zo vrij, zo vrij,

want Jezus woont in mij.

Zo vrij, zo vrij,

want Jezus woont in mij.

 

 

TJONGJONGEJONGE

 

Salomo was koning,

de tempel was gebouwd.

Hij werd door God gezegend

en alles was van goud.

De koningin van Sheba,

kwam daar op bezoek

uit het verre zuiden,

bepaald niet om de hoek,

en zij zei :

 

tjongejongejonge wat ben jij rijk.

tjongejongejonge wat een koninkrijk.

Tjongejongejonge wat ben jij rijk.

Tjongejongejonge.

 

Jezus is mijn koning,

Hij heeft mij verlost,

meer dan houd en zilver

heeft het Hem gekost.

Want Hij kocht mijn leven

met zijn eigen bloed.

Hij gaf mij zijn vrede

en maakte alles goed

en ik zeg :

 

Tjongejongejonge wat ben ik rijk.

Tjongejongejonge wat een koninkrijk.

Tjongejongejonge wat ben ik rijk.

Tjongejongejonge.

 

 

 

 

DE ROOS               Ann Christy

 

Men zegt van liefde, dat ze zacht is,

Als een lief, een teder woord.

Mens zegt van liefde, dat ze hard is,

En zo vaak het geluk vermoordt.

Men noemt haar enkel een verlangen

Men noemt haar redder in nood.

Ik zeg de liefde, als een bloem is,

Waarop de zon haar stralen strooit.

 

Ze is het hart zo bang en breekbaar,

Zo wankel en zo broos.

Ze is de droom van voor ’t ontwaken

Omdat ze dan de waarheid hoort.

Ze wacht op wie haar nu willen plukken,

Op wie haar tranen steelt.

Zo bang om vroeg te sterven

Voor ze werkelijk heeft geleefd.

 

En is de nacht zo koud en eenzaam

Duurt het wachten veel te lang.

Denk dan maar dat geluk alleen is

Voor wie er hevig naar verlangt.

Denk dan maar dat witt’re winters

En dikke lagen sneeuw

Nog nooit hebben verhinderd

Dat de roos hen overleefd.

 

 

KOM EN ZIE

 

Hé, kom je kijken, wie ik heb ontmoet,

kom en zie, kom en zie.

Hé, kom je kijken naar de wond'ren die hij doet.

Kom en zie, kom en zie.

De blinden maakt hij ziende,

gevang'nen laat hij vrij,

de armen zijn zijn vrienden

en hij houdt van jou en mij.

 

Hé, kom je kijken, wie ik heb ontmoet,

kom en zie, kom en zie.

Hé, kom je kijken hij doet alle mensen goed.

Kom en zie, kom en zie.

De lammen laat hij lopen,

bedroefde maakt hij blij,

hij maakt de wereld open,

want hij houdt van jou en mij.

 

Hé, kom je kijken, wie ik heb ontmoet,

kom en zie, kom en zie.

Hé, kom je kijken hij doet alle mensen goed.

Kom en zie, kom en zie,

kom en zie, kom en zie,... en zie !

VERTEL HET AAN DE MENSEN

 

Vertel het aan de mensen wie liefde heeft, Jezus.

Vertel het aan de mensen wie vrede geeft, Jezus.

Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft,

vertel het aan de mensen.

 

Want iedereen moet weten wie liefde heeft, Jezus.

Want iedereen moet weten wie vrede geeft, Jezus.

Want iedereen moet weten dat Jezus leeft,

iedereen moet weten.

 

Vertel het aan de mensen wie liefde heeft, Jezus.

Vertel het aan de mensen wie vrede geeft, Jezus.

Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft,

vertel het aan de mensen.

 

 

 

OP HET PUNTJE VAN MIJN STOEL.

 

Ik zit op het puntje van mijn stoel

het is zo spannend

en ik ga op m'n tenen staan

ik ben verlangend

naar die ene grote dag

dat ik Hem ontmoeten mag

O o o het is zo spannend

 

Een hele nieuwe hemel

een hele nieuwe tijd

een hele nieuwe aarde

vol gerechtigheid.

 

En dat is

vrede voor de mensen

een wereld zonder grenzen

voor iedereen te eten

en niemand wordt vergeten

vlaggen in de boom

shalom  shalom

 

Ik zit op het puntje van m'n stoel

in 't rond te speuren

en ik ga op m'n tenen staan

het gaat gebeuren

dat de wereld nieuw zal zijn

zonder ziekte zonder pijn

o o o het gaat gebeuren

 

Een hele nieuwe hemel ...

 

Ik zit op het puntje van m'n stoel

het is zo spannend ...

 

LATE REGEN

 

Open je oren en hoor

Open je ogen en zie

Open je hart voor het levende woord

dat Hij spreekt.

 

Open je handen om te ontvangen,  )

de regen, de zegen, het leven    ) 2 x

van Jezus die leeft.             )

 

Nu de hemel wankelt

En de aarde beeft

Open je hart voor Hem

die jou geschapen heeft.

Dit is de tijd

dat Hij  de late regen geeft

Hij stort Zijn Geest uit

op al wat leeft.

 

MEISJE UIT NAZARETH

 

Meisje uit Nazareth, door God apart gezet.

Hij zond een engel vanaf zijn troon.

Die haar de boodschap bracht : ik heb aan jou gedacht.

Jij zult de moeder zijn van mijn Zoon.

Hij zei :

Ave Maria      Wees gegroet

Ave Maria      wees niet bevreesd

Ave Maria      wees vervuld

Maria.         van mijn Geest.

 

Toen zei Maria stil : ik wil als God het wil.

Dat het gebeuren zal naar zijn woord.

Ging toen uit Nazareth, naar nicht Elisabeth.

Die had van God al het nieuws gehoord.

Ze zei :

Ave Maria      Wees gegroet

Ave Maria      O wat een eer

Ave Maria      jij wordt de moeder

Maria.         van mijn Heer.

 

 

Later in Bethlehem vonden de herders Hem.

't Kind van Maria, Gods eigen Zoon.

Net als die herders toen willen wij 't zelfde doen.

Buigen voor Jezus met eerbetoon.

Ave Maria      Zoon van Maria

Ave Maria      Zoon van Maria

Ave Maria      Zoon van Maria

Maria.         Maria.

 

Zoon van God, maak ons rein.

Laat ons als Maria zijn.

 

KLEINE VOGEL

 

Je bent net een kleine vogel, gevallen uit het nest,

en het liefst kroop je meteen weer in je schulp.

En je kunt nog lang niet vliegen, ook al doe je zo je best,

en al zwijg je nu ik hoop je roept om hulp.

Maar iemand wil zich over jou ontfermen,

toe kruip niet weg voor Hem, wees maar niet bang.

Hier is zijn hand, Hij zal je steeds beschermen,

zal jou beschermen, totdat je vliegen kan.

 

La la, la la la, ...

 

Je bent net een kleine bloem, gebroken in de knop,

je ogen zijn zo troosteloos en stil.

En je zou wel willen bloeien, maar een mens heeft jou vertrapt,

en het lijkt alsof de zon niet schijnen wil.

Maar iemand wil je koude handen strelen,

toe kruip niet weg voor hem, wees maar niet bang.

Hier is zijn hand, Hij zal je wonden helen.

Hij zal je helen, totdat je bloeien kan.

 

La la, la la la, ...

 

 

Al JE HAREN ZIJN GETELD

 

Er loopt een man langs de wegen, ik kwam hem tegen

Hij zei : Kijk naar de lelies in het veld.

Waarom maak jij je zorgen; wat je zult eten morgen

en of je kleren hebt of geld?

Maar ik zeg: Ga met me mee m’n kind,

en je zult schatten vinden waar al het and’re bij verwelkt.

Want de Vader die het leven schept, weet wat je nodig hebt.

En zelf al je haren zijn geteld.

 

Er loopt een man door de velden, weet je wat Hij vertelde;

Hij zei : kijk naar de vogels in de lucht;

zij doen geen zware arbeid, toch geeft hun Vader altijd

voldoende zaad voldoende vrucht.

Maar ik zeg : Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid

en al het and’re komt vanzelf;

wees niet bang om je kruis te dragen, want Hij kent al je vragen;

Zelfs al je haren zijn geteld.

 

Er loopt een man door de straten, ik hoorde Hem praten van

een leven tot in eeuwigheid.

Hij zei : geef alles weg, ga op de smalle weg,

De weg die tot het leven leidt.

Maar ik zeg: Kom door de enge poort, en luister naar Mijn woord

wat iedereen je ook vertelt;

en maak je nooit meer zorgen, je bent bij Mij geborgen,

Zelfs al je haren zijn geteld.

Wewe ni baba

Wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu     (2X)

U bent de Vader, Vader van alles wat er leeft.

U bent de Vader, Vader voor wie geen vader heeft.

 

U bent de Vader van alle mensen ook voor wie geen vader heeft.

U bent de Vader, Vader van alles wat er leeft.

U bent de Vader, Vader voor wie geen vader heeft.

 

U bent de Vader die van mij houdt ook als niemand om mij geeft.

U bent de Vader, Vader van alles wat er leeft.

U bent de Vader, Vader voor wie geen vader heeft.

 

In alle landen van hier tot Afrika,

Noemen de kinderen U Vader, Abba, Papa, Baba.

 

Wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu    

 

 

 

Amenitendea

 

Amenitendea, amenitendea

Amenitendea, amenitendea

Imanueli amenitendea amenitendea

 

Wij zijn allemaal één, wij zijn allemaal één

Wij zijn allemaal één, wij zijn allemaal één

Één in zijn naam, wij zijn allemaal één.

 

Wij zijn niet alleen, wij staan niet alleen

Wij staan niet alleen, wij staan niet alleen

Één in zijn naam, wij staan niet alleen

Één in zijn naam, wij staan niet alleen.

 

In een hutje van leem, in een hutje van leem

Of in een huis van steen, of in een huis van steen

Overal is de Heer, overal is de Heer

Als een muur om ons heen.

 

Wij zijn allemaal één, wij zijn allemaal één

Wij zijn allemaal één, wij zijn allemaal één

Één in zijn naam, wij zijn allemaal één.

 

Amenitendea, amenitendea

Amenitendea, amenitendea

Imanueli amenitendea

Imanueli amenitendea

 

DE ZIN VAN HET LEVEN

 

Weet jij wat de zin is van het leven,

of leef jij maar omdat het moet?

Vind jij dat het zomaar wordt gegeven,

Is het niet belangrijk wat je doet ?

Moet je enkel profiteren en pakken wat je pakken kunt?

Hier en daar een beetje ambeteren, weer een kick en nog een stunt.

 

De zin van het leven is echt leven, met alles wat in je zit!

Ja, al wat je hebt kun je geven, zo krijgt je leven pit.

 

Weet jij wat de zin is van het leven,

Kun je dat vinden in een boek?

Want daar is veel over geschreven

Vele mensen zijn al lang op zoek?

Moet je eerst filosoferen, een moeilijk woord voor wat je doet

Als je nadenkt over ’t leven wat is kwaad en wat is goed?

 

Weet jij wat de zin is van het leven,

Wie zal je zeggen  hoe het moet?

Wil jij genieten van je leven,

Hou dan van jezelf en voel je goed!

’t Is een kwestie van vertrouwen, leef tevreden en in evenwicht.

Neem je kansen om te bouwen en je toekomst zit vol licht!